THE FUTURE OF SOUTH ASIA: UNION OR CONFEDERATION?

Presented by Interfaith International
Thursday April 7, 2005 | 11:00-13:00


Moderator : Dr. Charles Graves, secretary-general, Interfaith International

Speakers :
Dr. Nazli Kibria - Bangladesh
Dr. Awatar Singh Sekhon - The Sikh Nation
Dr. Vijay Sazawal - Kashmir
Visuvalingam Kirupaharan - Tamil
Khalil Tahir -Pakistan


Copyright © 2008 Interfaith International. All Rights Reserved
Template By Roxanne Camanyag. Website By Akash A. Shaikh